Activistas Digitales


Política de privacitat

Aquesta política de privacitat (d’ara endavant, la Política de privacitat) s’aplica a totes les dades de caràcter personal que heu aportat a la Fundación AYUDA EN ACCIÓN, amb domicili al carrer de Bravo Murillo, 178, 28020 de Madrid (d’ara endavant, Ayuda en Acción). S’entén per dades personals la informació sobre una persona física que permeta identificar-la, de manera directa o indirecta.

Tractem les vostres dades personals d’acord amb la relació actual que manteniu amb nosaltres, i que es poden haver aportat per diferents mitjans, com ara un formulari en el web, la participació en alguna de les nostres campanyes, la sol·licitud de rebre informació electrònica sobre la nostra activitat, etc.

En aquesta Política s’explica com Ayuda en Acción protegeix i garanteix la seguretat de les vostres dades personals, fent ús de mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades i adequades:


I RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Ayuda en Acción, com a responsable del tractament, es preocupa pel compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial, pel compliment de les nostres obligacions d’informació. A més, estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o inquietud que us puga sorgir en relació amb aquesta qüestió.

Si teniu cap dubte o necessitat en matèria de protecció de dades personals, us podeu posar en contacte amb nosaltres en qualsevol moment a través de l’adreça electrònica lopd@ayudaenaccion.org o bé per correu postal enviant una comunicació dirigida al Responsable de Dades personals d’Ayuda en Acción al carrer de Bravo Murillo, 178, 4a planta, 28020 de Madrid.


II FINALITATS DEL TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ

A l’efecte del que preveu el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), us informem que Ayuda en Acción tractarà les dades de caràcter personal que ens heu aportat per a les finalitats següents i sota la base legal que us detallem a continuació:


Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per a tractar les vostres dades personals
Candidat/ata (demandant de feina) Gestionar el procés de selecció a què heu optat i així poder avaluar la vostra candidatura, tant ara com en altres que es puguen obrir més endavant. El vostre consentiment en el moment en què ens envieu el currículum.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per a tractar les vostres dades personals
Contrapart Assegurar el coneixement de la contrapart amb què Ayuda en Acción col·labora, atés que serà la que ens ajudarà a implementar la nostra intervenció al territori. Complir les nostres obligacions legals.

Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Destinatari/ària de la nostra intervenció Identificar els destinataris de la nostra intervenció per adequar-la a les necessitats i context en què operem, així com per dur a terme accions de sensibilització i retre comptes als nostres grups d’interès amb finalitats formatives i/o de promoció de la nostra activitat. Complir les obligacions contractuals derivades tant de la intervenció per adequar-la a les necessitats com de la relació existent.
Donar el consentiment per a tractar les vostres dades personals, atorgat pel pare/mare/tutor legal, en el cas de xics i xiques apadrinats.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Destinatari/ària de la nostra intervenció Igual que el cas anterior. En el cas de xics i xiques apadrinats, també seria gestionar i administrar la seua relació amb el programa Vínculo solidario d’Ayuda en Acción. Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Donar el consentiment per a tractar les vostres dades personals, atorgat pel pare/mare/tutor legal, en el cas de xics i xiques apadrinats.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Ambaixadors/ores (prescriptors/ores)
(beneficiari/ària menor d’edat)
1. Gestionar i administrar els viatges dels ambaixadors/ores d’Ayuda en Acción i col·laborar-hi.
2. Sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Empleat/ada 1. Gestionar i administrar els recursos humans d’Ayuda en Acción, és a dir, pagament de salaris i beneficis socials, cobertura de l’assegurança mèdica i/o d’accidents, gestió de vacances i absències, vinculació i promoció interna, entre d’altres.

2. Acreditar la vostra condició com a empleat/ada en termes d’idoneïtat i honorabilitat.

3. Sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com les vinculades a l’àmbit de la seguretat i la protecció social, a l’àmbit laboral i legal, i disposar de les mesures necessàries amb finalitats de medicina preventiva o laboral i avaluar la capacitat laboral dels nostres empleats/ades.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Empresa col·laboradora Retre comptes sobre la vostra col·laboració.

Compartir amb vosaltres informació institucional, fins i tot a través de correu electrònic, per mantenir-vos al corrent de les nostres activitats.

1. Gestionar el nomenament de l’empresa com a membre de l’òrgan al qual pertany, així com facilitar-ne el bon funcionament.

2. Acreditar la condició de l’empresa com a membre del Patronat o Consell Assessor en termes d’idoneïtat i honorabilitat.

3. Publicar la trajectòria professional de l’empresa al web.

4. Sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.

Donar el consentiment per tractar les vostres dades personals.

Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com complir les nostres obligacions legals.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Interessat/ada    
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Membre del Patronat o Consell Assessor    

Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Proveïdor/ora Gestionar i administrar els proveïdors d’Ayuda en Acción, és a dir, pagament de factures. Complir les obligacions contractuals derivades tant de la intervenció per adequar-la a les necessitats com de la relació existent.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Soci/sòcia 1. Gestionar el vostre vincle com a soci/sòcia, és a dir, tramitar els vostres donatius, enviar les certificacions tributàries, conèixer el vostre grau de satisfacció, fidelitzar el vostre compromís per mitjà d’increments de donatius o participació en accions concretes, entre d’altres.

2. Compartir amb vosaltres informació institucional, fins i tot a través de correu electrònic, per mantenir-vos informats de la nostra activitat.

3. Donar a conèixer la tasca dels nostres socis/sòcies, així com sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Tercer que dona d’alta un soci/sòcia Gestionar incidències que puguin sorgir amb la vinculació del soci/sòcia. El vostre consentiment per tractar les vostres dades personals.
Si sou... Finalitat per a la qual tractem les vostres dades Base legal per tractar les vostres dades personals
Voluntari/ària 1. Gestionar i administrar el voluntariat d’Ayuda en Acción.

2.Acreditar la vostra condició com a voluntari/ària en termes d’idoneïtat i honorabilitat.

3. Donar a conèixer la tasca del voluntariat, així com sensibilitzar i retre comptes sobre les activitats desenvolupades per Ayuda en Acción.
Complir les obligacions contractuals derivades de la relació existent, així com complir les obligacions vinculades a l’àmbit de la seguretat i la protecció social.

 

 

En alguns casos, tractarem dades personals en relació amb la vostra imatge, per la qual cosa us sol·licitarem el vostre consentiment quan es considere necessari i el tractament no es trobe emparat per cap de les finalitats i bases legals anteriors.

Ayuda en Acción posa en coneixement vostre que, en cas de ser usuari del nostre web, podrem crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que ens proporcioneu a través del web, i que aquestes es podrien utilitzar amb la finalitat d’efectuar estadístiques, gestionar incidències o dur a terme estudis de mercat, entre altres activitats. Aquest tractament es basarà en els interessos legítims d’Ayuda en Acción.

La falta d’emplenament de determinades dades de caràcter personal ens impedirà prestar tots els servicis per als quals aquestes dades són necessàries.


III TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per a complir les finalitats descrites anteriorment en funció de les bases jurídiques que n’habiliten el tractament. Sense perjudici del que s’ha dit, la conservació també s’efectuarà pel període que resulte necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permeta la legislació aplicable. En aquest últim supòsit, les vostres dades personals només es tractaran a l’efecte d’acreditar el compliment d’obligacions legals o contractuals a què estem subjectes.


IV DESTINATARIOS DE LOS DATOS

En cap cas comunicarem o explotarem les vostres dades personals ni les destinarem a cap finalitat diferent de la detallada anteriorment.

Tanmateix, algunes organitzacions que col·laboren amb Ayuda en Acción, com ara agències de mitjans de comunicació, agències de viatges, o financeres, entre d’altres, poden tindre accés a les dades com a encarregats del tractament, per tal de poder dur a terme la nostra tasca. De vegades aquest tercer es pot trobar en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no ofereixen un nivell de seguretat adequat d’acord amb l’RGPD. En aquests casos, totes dues parts signem un contracte per escrit en què s’inclouen les clàusules contractuals tipus segons estàndards aprovats per la Comissió Europea per a la transferència d’informació personal fora de l’Espai Econòmic Europeu. En tot cas, la transferència, la conservació i la gestió que fem de la vostra informació personal continuaran regint-se per aquesta Política de privacitat.

En el supòsit que vulgueu apadrinar xiquets o xiquetes residents a Mèxic, us informem que les vostres dades es comunicaran a l’entitat Ayuda en Acción de México Asociación Civil, que disposa de garanties suficients per a gestionar l’apadrinament.

Igualment us informem que les dades relatives a la vostra aportació es comunicaran a l’Agència Tributària amb la finalitat de tramitar els vostres beneficis fiscals, i també a les altres autoritats de control que ens sol·liciten les vostres dades, sempre que es respecten tots els preceptes previstos legalment.


V ELS VOSTRES DRETS

Ayuda en Acción us informa sobre el vostre dret de poder exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament de les dades personals que tenim recollides.

De manera addicional, tindreu el dret d’oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en els supòsits recollits en la normativa de protecció de dades aplicable.

Podeu exercitar aquests drets vosaltres mateixos o qui us represente, mitjançant una sol·licitud escrita i firmada dirigida al Responsable de Dades Personals d’Ayuda en Acción, a través de:

  • Adreça electrònica: lopd@ayudaenaccion.org
  • Correu postal: carrer de Bravo Murillo, 178, 4a planta, 28020 de Madrid.

Aquesta sol·licitud ha de contindre les dades següents: el vostre nom i cognoms, l’adreça (a l’efecte de notificacions), una fotocòpia del vostre document nacional d’identitat o passaport, i la petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant un document fefaent. Per a enviar aquesta sol·licitud, podeu fer ús dels models que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades té disponibles, que es poden firmar electrònicament.

A més dels drets anteriors, en cas que siga la base jurídica del tractament de les vostres dades personals, també teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment per mitjà del procediment descrit més amunt, sense que aquesta retirada de consentiment afecte la licitud del tractament anterior a la seua retirada, i sense que en cap cas condicione el tractament de dades personals efectuat en virtut d’una altra base legal. Ayuda en Acción podrà continuar tractant les vostres dades personals en la mesura que la llei aplicable ho permeta.

En general, responem les sol·licituds en el termini d’un mes, tot i que, segons la complexitat i el nombre de sol·licituds, el termini es podria prorrogar dos mesos més; en aquest cas, us ho notificarem.

Finalment, us recordem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control pertinent.


VI MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ayuda en Acción es reserva el dret de modificar la seua Política de privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, podreu consultar les modificacions de la Política de privacitat a la nostra pàgina web. 

Aquesta iniciativa ha sigut
impulsada per l’ong

Ayuda en Acción

I s’ha desenvolupat en
col·laboració amb la cooperativa

Eduxarxa

Descobreix tots els nostres
projectes educatius a

EducAccion


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies